Deltidsstudier i trosopplæring

Trosopplæring som nettstudium

Har du et engasjement for arbeid blant barn og unge, og ønsker du å bli bedre rustet til å delta i kirkens trosopplæringsvirksomhet? Har du lyst til å arbeide med faglige spørsmål knyttet til Bibel, tro, tradisjon og læring?

Det teologiske menighetsfakultet (MF) og VID Stavanger har sammen utarbeidet et grunnstudium i trosopplæring som er tilpasset Plan for trosopplæring i Den norske kirke. Studiet er kompetansegivende. Det består av fire emner som tas over fire semester og gir 60 studiepoeng; ett emne hvert semester. Studiet er i hovedsak et nettstudium, men med muligheter i noen emner til en samling ved enten VID Stavanger eller MF. Hvert emne gir 15 studiepoeng og kan tas som en selvstendig enhet. Deltagerne kan velge om de vil ta ett eller flere emner – basert på behov og tidligere utdanning. Det tilbys både bachelor- og noen mastervarianter av emnene.

Emnene kan bygges inn i et lengre studieløp som kan føre frem til menighetspedagog (bachelor) eller kateket (master). Ved valg av masteremner som planlegges inni Master i kirkelig undervisning (kateketutdanning) ved MF, kontaktes studieveilder Mona Gulbrandsen Bø for godkjenning. Enkeltemnene kan også inngå i andre utdanninger. Inntil to emner som er tatt på masternivå i årsstudiet i trosopplæring kan innpasses i graden Master in Global Studies (fordypning Global Theology) ved VID Misjonshøgskolen. Dette forutsetter at masteroppgaven skrives om trosopplæring i en global kontekst. Les mer på VID Stavanger nettside, eller kontakt studieveileder ved VID Stavanger.

Studiet gir en god innføring i sentrale deler av trosopplæringsplanen, med sikte på å gi faglig trygghet for utøvere innenfor kirkens trosopplæring. Emnene er lagt opp slik at kunnskapen skal kunne anvendes i det lokale trosopplæringsarbeidet.

Målgruppe

- Menighetspedagoger og andre ansatte innenfor trosopplæring.
- Frivillige trosopplærere og personer som ønsker å skaffe seg kompetanse innenfor kristendomskunnskap/trosopplæring.

Studiet er åpent for alle med generell studiekompetanse og evt relakompetansevurdering. Hvis søker ønske realkompetansevurdering må dette oppgis i søknaden.

De fire emnene

De fire emnene som undervises er:
- Bibelen – troens kilde (15 stp)
- Barn og unge i trosopplæringen (15 stp)
- Kirkens tro og tradisjon (15 stp)
- Levende tro – kristen tro i praksis (15 stp)

Vi tilbyr emner på bachelor- og masternivå.
Ved behov kan det tilbys varianter av emnene med omfang 10 studiepoeng.

Pris

Hvert emne koster (semesteravgift) kr 4500 (med forbehold om prisjusteringer).

Eksamen

Hvert emne har en form for avsluttende vurdering. Det kan være en skriftlig prøve eller innlevering av en vurderingsmappe der anvendelse av kunnskapen i en lokal sammenheng står i fokus.

Hvordan søke

Man kan søke til hvert enkelt emne uten å ha tatt de foregående emnene. For mer info om opptak, se Om emnene.


Fronter

Fronter vil bli brukt i undervisningen. For en innføring i bruk av Fronter, kan du se på denne PowerPointen.